sk sk en Romania Bosna and Herzegovina Hrvatska Srbia 

Bioplynové stanice

predstavujú efektívny energetický zdroj s pozitívnym prínosom pre životné prostredie. Skupina IMAO je lídrom na trhu v projektovaní, realizácií a servise týchto systémov. Premenou organického odpadu na bioplyn dokážeme vyrábať nielen elektrickú energiu, ale aj teplo pre vykurovanie obytných či priemyselných budov. Vďaka enormne nízkemu zaťaženiu ovzdušia emisiami radíme spomínaný typ elektrární medzi najekologickejšie obnoviteľné zdroje, aké v súčasnosti poznáme. Bioplynové stanice nájdu uplatnenie nielen na poľnohospodárskych družstvách. Výhodou oproti slnečným či veterným riešeniam je stabilita a hlavne predvídateľnosť tohto zdroja energie.

Naše služby zahŕňajú:

• posúdenie uskutočniteľnosti projektu
• projekčný návrh bioplynovej stanice
• financovanie projektu, riziková analýza projektu
• zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
• realizácia výstavby
• inštalácia systému
• vzdialený monitoring stanice
• servis stanice so zásahom do 24 hodín
• vyhodnocovanie výrobného procesu

Snažíme sa vyniknúť vo všetkom čo robíme.

Sme líder v dodávke obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

Na neustále sa meniacom trhu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, je spoločnosť IMAO electric, s.r.o. popredným dodávateľom kompletných riešení solárnych elektrární a bioplynových staníc na Slovensku. Naše služby zahŕňajú návrh, projektovú dokumentáciu, a tiež samotnú realizáciu. Taktiež zákazníkovi ponúkame technickú podporu a servis počas celej prevádzky diela. Spoločnosť IMAO electric, s.r.o. bola založená v roku 2008, ako veľkoobchod a maloobchod kompletného elektroinštalačného materiálu a svietidiel. V roku 2009 sa spoločne s dcérskou spoločnosťou OSmont elektromontáže, s.r.o., etablovala na trhu obnoviteľných zdrojov energie, najmä výstavbou solárnych parkov a strešných systémov. V roku 2012 sa stala generálnym dodávateľom výstavby 10 MW bioplynových staníc na území Slovenskej republiky.

Ako vzniká bioplyn?
Bioplyn je zmes zložená z oxidu uhličitého a metánu. Vzniká všade tam, kde sa rozkladá organický materiál bez prístupu kyslíka (anaeróbne), napríklad v zažívacom trakte dobytka. Ak sa takýto proces vhodne napodobní, bioplyn môže byť využitý na mnohé účely. Kogeneračná jednotka premení energeticky bohatý bioplyn na elektrický prúd a teplo. Zatial’ čo sa vyrobený elektrický prúd dostáva do verejnej siete, je možné získanú tepelnú energiu využiť napríklad na vykurovanie stajní, obytných budov alebo priemyselných objektov. Ako vstupné suroviny sa na výrobu bioplynu hodia, medzi inými obnoviteľné suroviny, ako sú kukurica, tráva, raž. Ale využiť sa dajú aj iné rastilny, ako napríklad slnečnica alebo cukrová repa. Bioplyn sa dá vyrobiť taktiež z pevných a kvapalných hnojív. A nakoniec aj organický odpad je jednou z možností, ktorý inak nemá iné využitie. Pretože vstupné materiály pozostávajú zväčša z vody, v procese fermentácie skvapalnejú. Po tom čo sa vstupné substráty úplne rozložia, zostane v nádržiach vysoko kvalitné tekuté hnojivo. Cyklus dusíka sa uzavrie aplikovaním hnojiva na poliach.

Ak chcete produkovať bioplyn úspešne a ekonomicky, potrebujete partnera, ktorý vie rýchlo a správne reagovať. Naši zákazníci ocennia efektivitu, už pri plánovaní konštrukcii, ako aj pri prevádzkovej podpore bioplynovej stanice. IMAO electric Vám môže poskytnúť kompletný balík služieb k ochrane vašej investície.

Projektovanie
Analýza rentability

• Návrh bioplynovej stanice (vel’kosť nádrží, vstup/výstup z bioplynovej stanice)
• Finančné aspekty
• Analýza rentability (likvidita/rentabilita)
 

Plánovanie a regulačná podpora
• Plán bioplynovej stanice s možnosťou dodatočného zvýšenia výkonu
• Podpora pri získavaní povolení
• Podpora pri plánovaní využitia bioplynu a elektrickej energie
 
Projektová implementácia
Konštrukčná fáza
• Konštrukcia a inštalácia

Popredajný servis
Technický servis a údržba

• Zabezpečenie údržby
• Vzdialený monitoring
• 24 hodinová linka - hotline
• Hodnotenie procesu
Počiatočná kontrola
• Technická a biologická podpora stanice
• Zaučenie obluhy


 

Bioplynové stanice založené na pol’nohospodárskej produkcii
Bioplynové stanice sú navrhované ako jedno alebo dvojstupňové s mezofilickou fermentáciou. Pri jednostupňových bioplynových staniciach prebieha rozklad substrátov iba v jednom fennentore. Pri dvojstupňových staniciach prebieha proces vo fermentore aj kofermentore. Bioplynové stanice, ktorých vstupy pozostávajú prevažne z kukuričnej alebo trávnej siláže, všeobecne využivajú dvojstupňový systém. Dvojstupňová stanica zabezpeči dlhši reakčný čas, pričom baktérie v kofermentore sú na rovnakej báze ako baktérie vo fermentore. Dvojstupňová bioplynová stanica umožnuje zvýšiť maximálne množstvo výťažnosti plynu vstupných surovín o 20%. Dvojstupňový proces navyše zabezpečí väčšiu mieru stability procesu. Takto napríklad, ak pri neprimeranom dávkovaní vstupných surovín narastie hodnota kyselín vo fermentore, rovnováha sa dá obnoviť spätným prečerpávaním z kofermentora. Bioplynové stanice pridružené k farmám často využivajú hnojovicu, ktorá je omnoho ľahšie rozložiteľná ako siláž. Generovaný bioplyn je najčastejšie využívaný na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v kogeneračných jednotkách. Alternatívne môže byť bioplyn čistený na kvalitu porovnatel’nú so zemným plynom. Bioplynové stanice v rozsahu niekol’ko megawattov, kombinované s úpravou bioplynu, môžu už v budúcich rokoch tvoriť významnú časť čistej a sebestačnej výroby energie.

            IMAO group | IMAO Češka| IMAO Slovačka | IMAO Bosna i Hercegovina | IMAO Rumunija | IMAO Hrvatska |Hibridni bojleri